German Flag Dutch Flag

Algemene voorwaarden

Heuzeveldt Advocaten

 1. Heuzeveldt Advocaten is de handelsnaam van de besloten vennootschap Mr. E. Heuzeveldt BV.  

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsbetrekking tussen mr. E. Heuzeveldt BV ('Heuzeveldt Advocaten') en de opdrachtgever ('de cliënt').

 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Heuzeveldt Advocaten. De artikelen 7: 404 en 7: 407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

 4. De opdracht van de cliënt aan Heuzeveldt Advocaten omvat tevens de bevoegdheid om voor of namens de cliënt overeenkomsten met hulppersonen, zoals deurwaarders, procesadvocaten, koeriers, te sluiten. Heuzeveldt Advocaten is niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen van dergelijke derden, dan tot hetgeen de betrokken derde aan Heuzeveldt Advocaten verschuldigd is.

 5. Naast Heuzeveldt Advocaten kunnen alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de client zijn ingeschakeld een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Deze bepalingen zijn mede opgesteld ten behoeve van diegenen die voor Heuzeveldt Advocaten werkzaam zijn of zijn geweest.

 6. Heuzeveldt Advocaten zal van u persoonsgegevens verwerken en opslaan die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de opdracht. Deze gegevens worden verwerkt conform de bepalingen in het door Heuzeveldt Advocaten opgestelde privacy statement. Dit privacy statement is te raadplegen op de website www.heuzeveldt.nl en kan op verzoek worden toegestuurd. Het privacy statement maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

 7. De werkzaamheden worden in beginsel, maandelijks aan de client in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de declaratiedatum. Bij niet tijdige betaling is de client zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 8. Heuzeveldt Advocaten is gerechtigd om aan de client een voorschot in rekening te brengen. Eerst na betaling van het voorschot zal Heuzeveldt Advocaten met de werkzaamheden beginnen. Het voorschot zal worden verrekend met de laatste declaratie voor de werkzaamheden waarop het voorschot betrekking heeft.

 9. De in rekening te brengen tarieven worden behoudens inhoudelijke tariefsaanpassingen telkens per januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex.

 10. Heuzeveldt Advocaten beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid van Heuzeveldt Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, verminderd met het eigen risico. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.

 11. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering onder de hiervoor genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Heuzeveldt beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter gemaximeerd tot een bedrag van 50.000,--.

 12. Op de rechtsverhouding tussen Heuzeveldt Advocaten en de client is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Heuzeveldt Advocaten en de client kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Noord Nederland.

 13. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

 14. De client vrijwaart Heuzeveldt Advocaten voor alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand.

 15. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen als deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Heuzeveldt Advocaten binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval binnen vijf jaar na de datum van de laatste factuur.